Energieclusters: leverancier van groene warmte

Indaver zoekt voortdurend nieuwe manieren om de energie die ze terugwint bij de thermische verwerking van afval, af te zetten. Een mogelijkheid zijn energieclusters, waarbij vanuit de installaties van Indaver warmte wordt geleverd aan buurbedrijven en woonwijken. Voor Indaver is groene warmte een hefboom om het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder terug te dringen en het aandeel hernieuwbare energie op te drijven. Zij werkt daarvoor diverse projecten uit.

Indaver levert warmte aan Amoras

In Antwerpen, waar Indaver industrieel en gevaarlijk afval thermisch verwerkt, hebben we een energiecluster ontwikkeld waarbij we restwarmte en elektriciteit leveren aan Amoras, het mechanische ontwateringsproject van de Antwerpse haven. Er werd een leiding met heet water van 90°C gelegd van Indaver Antwerpen naar de Amoras-installatie om de gebouwen van Amoras te verwarmen. Met deze cluster kan 45 000 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden worden.

Dit project treedt nu in een nieuwe fase. De warmtetransportleiding naar Amoras heeft nog voldoende capaciteit vrij voor andere toepassingen. Door gebruik te maken van een Organic Rankine Cycle (ORC) kan elektriciteit worden opgewekt met deze extra capaciteit. Dit maakt de vestiging van Indaver in Antwerpen energiezuiniger en beperkt het primaire energieverbruik van Amoras. 

Doel: strategisch project voor warmterecuperatie

Indaver en Sleco willen een warmtenetwerk opzetten tussen hun waste-to-energy installatie in Doel en een aantal chemische en logistieke bedrijven in de omgeving. Op volle capaciteit kan dit project 10% opleveren van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt.

Hoe werkt het? De warmte uit de verbranding van afval in de roosterovens van Indaver en de wervelbedoven van Sleco wordt omgezet in stoom en stroom. Een deel van de stoom gaat nu al via een stoomleiding direct naar buurbedrijf Ineos Phenol. Met het warmtecluster zouden de deelnemende bedrijven de stoom van Indaver en Sleco naar eigen behoefte aanspreken. 

Met dit project kunnen enkele honderdduizenden tonnen CO2 minder worden uitgestoten. Ook de emissies van NOX, SO2, CO en stof zouden vergelijkbaar dalen. De helft van de warmte in de waste-to-energy installatie is bovendien hernieuwbaar, zodat de energievoorziening ook verduurzaamt.

De Vlaamse overheid steunt de ontwikkeling van dit strategische netwerk met 10 miljoen euro.

Energiecluster in Antwerpen-Noord

Indaver werkt ook aan energieclusters vanuit de vestiging in Antwerpen, waar industrieel en gevaarlijk afval thermisch wordt verwerkt. Indaver onderzoekt hoe zij de warmteoverschotten nuttig kan toepassen voor industriële bedrijven en voor woonwijken, de zogeheten district heating, onder andere in Stabroek of Hoevenen.

Share this page