5P’s: vijf keer duurzaam ondernemen

Voor haar Duurzaamheidsrapportering gebruikt vijf kapstokken om maatschappelijk verantwoord ondernemen te duiden en inzichtelijk te maken: beleid (policy), respect voor de mens (people) en het milieu (planet), economische prestaties (prosperity) en samenwerking (partnerships).

Policy: duurzaamheid verankeren in de organisatie

Indaver is met haar expertise en nauwe samenwerking met heel wat bedrijven en overheden een ideale partner om te helpen bij de totstandkoming van de circulaire economie. Ze heeft geïntegreerde managementsystemen die de kwaliteit, het milieu en de veiligheid bewaken en de betrouwbaarheid en traceerbaarheid van haar processen garanderen. Op die manier wordt de duurzame aanpak verankerd in onze organisatie. We verbeteren onze processen aan de hand van audits door onze eigen teams, overheden, klanten en certificatiebureaus. Via automatisering en efficiënt data- en documentenbeheer zijn kennis en informatie beschikbaar. We hanteren een bedrijfscode die de gedragsregels bevat voor corporate governance, of goed bestuur.

People: kennis sleutel van innovatie

De kennis en ervaring van haar medewerkers maken Indaver tot een onderneming die duurzame bedrijfsvoering en innovatie als uitgangspunten heeft. We investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze medewerkers en hun leidinggevenden. We creëren de juiste cultuur die onze medewerkers

op de lange termijn aan de slag houdt, motiveert en uitdaagt. We zorgen voor een klimaat waarin medewerkers kennis verwerven en delen, intern en met derden. We waken over de veiligheid van onze mensen en van al degenen die direct of indirect bij onze activiteiten betrokken zijn. De veiligheidsscore van Indaver is beter dan gemiddeld voor de afvalsector.

Planet: terugwinning materialen en energie centraal

Indaver levert intelligente en vernieuwende afvalbeheersdiensten aan overheden en bedrijven en exploiteert complexe verwerkingsinstallaties. In al die activiteiten winnen wij zoveel mogelijk materialen en energie terug. Zo worden wij leverancier van hoogwaardige grondstoffen en hernieuwbare energie. Indaver wil de impact van haar activiteiten op mens en milieu zo klein mogelijk houden. We investeren in nieuwe technologieën om onze emissies naar lucht en water verder te beperken. We springen spaarzaam en rationeel om met water. We waken er over dat onze activiteiten de bodem niet belasten. We doen ook inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zowel bij de verwerking van afval als bij het vervoer van afval of personen. 

Prosperity: winst voor de samenleving

Indaver wil verder groeien om haar dienstverlening aan haar klanten te verruimen en verbeteren. We doen alleen overnames van bedrijven die aansluiten bij onze sterktes en die passen in onze strategie. Indaver is een Europees bedrijf, met activiteiten in verschillende landen, dat door haar schaalgrootte de klant de zekerheid biedt dat er een oplossing is voor zijn afval. Indaver reikt zelf oplossingen aan voor de circulaire economie. Onze onderzoeksactiviteiten zijn ingebed in onze bedrijfsstructuur, met multidisciplinaire teams die over de muurtjes van de eigen afdelingen heen kijken om te experimenteren en te komen tot creatieve oplossingen.  De innovatieprojecten die Indaver kiest zijn steeds gericht op duurzame waardecreatie. 

Partnerships: dialoog met de wereld

Er is niet één pasklaar antwoord in de zoektocht naar duurzamere vormen van produceren en consumeren. Wij zien in dat er oplossingen nodig zijn waarbij overheid, producenten, afvalbeheersbedrijven, onderzoeksinstellingen en consumenten en burgers samenwerken. Indaver wil een verantwoordelijk afvalbeheersbedrijf zijn, dat kennis deelt met klanten en maatschappij, en de ontwikkeling van duurzame technologie en businessmodellen stimuleert. Indaver werkt samen met onderzoeks- en kenniscentra. We zoeken bondgenoten in de eigen sector en over de sectoren heen en werken in consortia innovatieve projecten uit. We steunen maatschappelijke projecten waarmee burgers en organisaties op hun manier de noodzakelijke gedragsverandering stimuleren. Indaver voert in alle openheid een dialoog met de wereld.

Share this page